BHV cursus inhoud

BHV curus inhoud: hoe ziet de cursus eruit?

Als leidraad van de BHV cursus gebruikt Vakles artikel 15 (2) van de Arbowet.

In dat artikel staat het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
a) het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
b) het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
c) het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het
bedrijf of de inrichting.

Invulling van de cursus wat betreft art. 15 2-a: het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Bij de basiscursus in een dag wordt een halve dag besteed aan EHBO. In die have dag worden bepaalde vaardigheden geoefend zoals:

-het stoppen van een ernstige bloeding
-het aanleggen van een snelverband
-het aanleggen van een wonddrukverband
-hoe te handelen bij een gesloten of een open botbreuk
-hoe herken ik een hypo of hyper bij een diabetespatiënt
-hoe handel ik bij een verstikking/verslikking
-hoe handel ik bij een bijtenstof in het oog of op de huid
-hoe handel ik bij een voorwerp in het oog
-hoe handel ik bij brandwonden
-hoe handel ik bij een vermoeden van wervelletsel en hoe stabiliseer ik een hoofd/nek
-hoe handel ik bij een shock
-en nog veel meer……..
-en het belangrijkste natuurlijk: Reanimeren volgens de laatste richtlijnen.


Boek direct een cursus!


Invulling cursus wat betreft art. 15 2-b: het beperken en het bestrijden van brand en het beperken
van de gevolgen van calamiteiten.

In de tweede helft van de basiscursus wordt o.a. aandacht besteed aan brandbestrijding en het beperken van de gevolgen van ongevallen. De cursist leert de verschillende stadia van brand herkennen, de brandklassen, de verschillende blusmiddelen en hun blussende werking. De cursist leert welk blusmiddel bijvoorbeeld niet gebruikt kan worden bij een vloeistofbrand of juist bij een vaste stoffenbrand en natuurlijk ook welke blusser wel. Een belangrijk onderdeel is het gevaar van rook, giftige gassen en koolmonoxide kennen. De cursist leert wanneer wel en wanneer er niet een bluspoging gedaan mag worden en dat bij elke handeling in dat opzicht de eigen veiligheid ten allen tijde het belangrijkst blijft.

Brand
Brand is natuurlijk niet het enige wat er in een bedrijf kan gebeuren. In sommige bedrijven is er een kans op een bommelding en een geknapte waterleiding kan grote overlast geven, zeker in combinatie met stroomkabels. Een geknapte gasleiding kan groot gevaar opleveren als het ontsnapte gas in contact komt met vonken of vuur. Dus, waar zit nou die hoofdafsluiting van water en gas? Het is de taak van de BHV om bij incidenten en calamiteiten de gevolgen te beperken of zelfs helemaal te voorkomen.

Noodsituaties
Invulling cursus wat betreft art. 15 2-c het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. Tijdens de cursus leert de cursist hoe de hulpdiensten gealarmeerd moeten worden en de ze te voorzien van de juiste informatie. Vervolgens leert de cursist hoe het personeel gealarmeerd moet worden. Dat is in ieder bedrijf weer anders. Ook de communicatie tussen de BHV onderling is overal anders. Vakles besteedt altijd aandacht aan de manier van communiceren zoals die op uw onderneming van toepassing is. Wij besteden geen tijd aan het gebruik van portofoons als u die niet heeft.

Ontruiming
Aan ontruimen wordt ook de nodige aandacht besteed. Wanneer het om een open inschrijving gaat, dan hebben we te maken met cursisten van verschillende bedrijven. In dat geval bespreken we de algemene ontruimingsregels en oefenen we die met een tabeltop oefening. Dit is een goede manier om er achter te komen waar je allemaal tegenaan kunt lopen bij een ontruiming. Op die manier kunnen problemen opgelost worden nog voordat ze zich in de praktijk voordoen. Bij een training op uw eigen locatie zullen we de ontruiming oefenen in uw eigen pand. Dit is echter alleen mogelijk bij kleinere bedrijven. Bij grote bedrijven redden we dat in de tijd die we hebben niet en zal een oefening naast de BHV cursus moeten plaatsvinden. Ieder vals of echt alarm is ook een oefening.

Lees ook: 10 tips voor een BHV-er bij gebouwontruiming.

Nabespreking
Nabespreking van de afwikkeling wordt dan ook aanbevolen. Door een ontruiming steeds weer te oefenen volgens plan, na afloop te evalueren en aan te passen, komt u uiteindelijk tot een zo goed mogelijk plan en dat verhoogt de veiligheid binnen uw onderneming aanzienlijk. De taken van de BHV bij een ontruiming zijn: de rust bewaren, de hulpdiensten alarmeren en voorzien van informatie, eventueel een bluspoging doen, het overige personeel alarmeren, ontruimen, iemand met een presentielijst naar de verzamelplaats sturen, de hulpdiensten opvangen en de hulpdiensten eventueel naar de locatie gidsen.