Is een BHV-herhaling verplicht? Is het certificaat 2 jaar geldig?

Als BHV-instructeur krijg ik vaak de vraag van cursisten of het verplicht is om elk jaar op de BHV herhaal cursus te komen. Als eerste wil graag deze vraag beantwoorden vanuit de wettelijke kaders. De artikelen waarin iets staat over de wettelijke bepalingen rondom het organiseren van de bedrijfshulpverlening betreffen de artikelen 3 en 15 van de Arbowet.

Wat zegt de Arbowet?

In artikel 3 (e)van de  Arbowet staat:

Doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.

In artikel 15 van de Arbowet staat:

  • 1 De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
  • 2 Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
    • a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
    • b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
    • c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
  • 3 De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

BHV 2 jaar geldig?

Zoals te lezen is, staat er in de wet niet iets over herhaling of geldigheid van pasjes. Wel staat in de wet dat er bijvoorbeeld doeltreffende maatregelen worden genomen en dat bedrijfshulpverleners beschikken over een opleiding waarmee ze hun taken naar behoren kunnen uitvoeren. Nergens in de wet staat iets over de geldigheid van pasjes. Wij van Vakles denken dat jij als cursist in staat bent om twee jaar te onthouden wat je tijdens onze cursus leert. Daarom zijn onze pasjes 2 jaar geldig. Dat is gewoon binnen de geldende wetgeving. Uiteraard kun je er ook gewoon voor kiezen om elk jaar een herhalingscursus te doen!


Boek direct een cursus!


Wanneer een BHV herhaling?

Wij van Vakles weten zeker  dat de cursist na twee jaar nog steeds over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om op een accurate manier te kunnen handelen in geval van een incident of calamiteit. Wanneer iets dergelijks plaats vindt, dan is het niet ondenkbaar dat er een onderzoek volgt. Het is niet uitgesloten dat bij dat onderzoek ook de BHV opleider onder de loep wordt genomen. Dat is de reden waarom BHV pasjes niet oneindig geldig zijn. Na twee jaar kan een opleider niet meer garanderen dat de BHV-er over kennis beschikt die up-to-date is en daarmee wordt dus door de werkgever niet meer voldaan aan de wettelijke verplichting dat de BHV organisatie over de juiste opleiding beschikt.

Het is dus belangrijk dat twee jaar na het behalen van het BHV basis certificaat de cursist weer op cursus gaat om zijn kennis te actualiseren. De herhaal cursus duurt bij Vakles een halve dag. Veel werkgevers kiezen er voor om in plaats van de herhaling van een halve dag, juist een herhaal cursus van een hele dag te boeken. Soms is de reden daarvan dat er meerdere nieuwe mensen aan het team zijn toegevoegd die nog geen basis cursus hebben gevolgd. Een andere reden is dat de mogelijkheid bestaat om tijdens een herhaal cursus van een hele dag bepaalde onderwerpen verder uit te diepen. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om een lotus slachtoffer in te zetten. Dat is iemand die op een zeer realistische manier verwondingen kan schminken en bepaalde ziektebeelden kan nabootsen. De cursisten kunnen dan oefenen in de behandeling daarvan.

Boek een BHV herhalingscursus bij Vakles

Boek een BHV herhaal cursus bij Vakles en zorg er op die manier voor dat tegen zeer aantrekkelijke tarieven uw kennis of die van uw werknemers weer helemaal wordt opgefrist. Zorg ervoor dat uw BHV organisatie aan de wettelijke eisen voldoet, u en uw werknemers zich veilig voelen en u goed voorbereid bent op incidenten en calamiteiten. Individuele inschrijving op een van onze cursusdata is mogelijk, maar bij meerdere inschrijvingen komt Vakles de cursus ook graag bij u op locatie geven op een gezamenlijk te bepalen datum.

Wij hopen u snel bij een van de cursussen van Vakles te zien!