BHV taken verantwoordelijkheden

BHV taken: taken en verantwoordelijkheden BHV’er

In artikel 15 van de Arbowet staat het volgende over de taken van de BHV:

1) De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

2) Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
a.) het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
b.) het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
c.) het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

3) De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. In ieder bedrijf hoort men te kijken naar de daar aanwezige risico’s en er moeten maatregelen worden genomen om die risico’s te minimaliseren. Het document waarin dit is vastgelegd heet de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Nadere toelichting is te vinden in de Handreiking bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid. Helaas is nooit helemaal uit te sluiten dat er een keer iets mis gaat. De taken van de BHV bestaan dus uit het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Je kan dan denken aan bijvoorbeeld een verbranding aan de hand. De BHV behoort dan te weten hoe er gehandeld moet worden.


Boek direct een cursus!


Incidenten die nooit uit te sluiten zijn bijvoorbeeld:
Uitglijden
Struikelen
Onwel worden
Uitschieten met scherp voorwerp bij openen van een verpakking
Flauw vallen

In al deze gevallen wordt van de BHV verwacht dat ze tot actie overgaan en hulp verlenen volgens de laatste richtlijnen. Soms is contact houden met het slachtoffer en kalmeren al voldoende, maar het kan ook gebeuren dat een collega bijvoorbeeld een circulatiestilstand heeft en er direct gereanimeerd moet worden. De BHV moet ook brand kunnen bestrijden of deze kunnen beperken. Van de BHV wordt verwacht dat ze het verloop van brand kennen, de verschillende brandklassen kennen, weten welke blussers er zijn en wat de blussende werking van de verschillende blussers is. De BHV moet ook de eventuele communicatie weten te gebruiken, de hulpdiensten kunnen waarschuwen en een pand op een veilige manier kunnen ontruimen.

De verantwoordelijkheden van de BHV
Een BHV’er heeft geen extra verantwoordelijkheden ten opzichte van andere medewerkers. Als dat zo zou zijn, dan zou daar immers een forse vergoeding tegenover moeten staan en dat is nooit het geval. Wel mag van de BHV verwacht worden dat ze juist weten te handelen bij incidenten en calamiteiten en zich inspannen om anderen zo goed mogelijk te helpen in geval dat nodig is. Hoe dan ook blijft de werkgever altijd eindverantwoordelijk.