Inleiding

Een plotselinge noodsituatie of calamiteit-denk bijvoorbeeld aan brand, een ongeval, bommelding of een langdurige uitval van essentiële nutsvoorzieningen-kan leiden tot het ontstaan van onrust, paniek, levensbedreigende situaties voor personen, verstoring van de bedrijfsvoering en uiteindelijk schade aan de organisatie. Om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen of de schadelelijk gevolgen daarvan te beperken, is een goede voorbereiding essentieel. Dee voorbereiding start met het nadenken over mogelijke risico’s, de negatieve gevolgen daarvan voor medewerkers, de continuïteit van de bedrijfsvoering en de maatregelen die nodig zijn om dit te voorkomen of de omvang van een ongewenste gebeurtenis en schade te beperken. Dit alles wordt neergelegd in een zogenaamd calamiteitenplan.

Ons voorstel

De medewerkers van VAKLES hebben ruime kennis en ervaring met de organisatie van veiligheid en calamiteitenzorg binnen kantooromgevingen en het opstellen van calamiteitenplannen. dit plan bevat alle informatie met betrekking tot de veiligheid van medewerkers en de organisatie  (lees continuïteit van de bedrijfsvoering) in geval van een acute noodsituatie of een calamiteit en stelt u in staat om de organisatie  goed voor te bereiden en op adequate wijze te reageren op ongewenste gebeurtenissen binnen of rond het gebouw.

Opzet

Het calamiteitenplan omvat het raamwerk voor veiligheidszorg en bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie en bestaat uit de volgende onderdelen:

Deel 1: Algemeen deel
In het algemene plandeel wordt informatie verschaft over:

  • Het gebouw en de relevante gebouwveiligheidsvoorzieningen (zowel bouwkundig, installatietechnisch als organisatorisch)
  • Relevante risico’s en bedreigingen
  • Maatgevende scenario’s  ten  behoeve van het optreden ingeval van een noodsituatie of calamiteit (denk aan brand, ongeval, ontruiming, bommelding uitval van essentiële nutsvoorzieningen etc.)
  • De organisatie bij een noodsituatie of calamiteit  (uiteenzetting van rollen, taken, verantwoordelijkheden,  bevoegdheden, leiding en coördinatie  en  communicatie-stromen)
  • de relatie en afstemming met  overige waarschuwings-en alarmeringsprocedures  (tijdens-en buiten  kantoortijd)
  • Ontruiming van het gebouw.

Deel 2: Specifieke deelplannen

In specifieke deelplannen (draaiboeken) worden de procedures en instructies op basis van de maatgevende scenario’s uitgewerkt. Het calamiteitenplan omvat de volgende deelplannen:

actieplan (draaiboek) HoofdBedrijfshulpverlening
actieplan (draaiboek) Bedrijfshulpverleners
actieplan (draaiboek) receptiemedewerkers

Deel 3: Overige relevante informatie
In dit plandeel wordt overige informatie opgenomen die in het kader van bedrijfshulpverlening en/of het optreden bij calamiteiten relevant is. Denk bijvoorbeeld aan de plattegronden van het gebouw (deel) bedieningsinstructies van relevante installaties of apparatuur, logboeken etc.

Het calamiteitenplan is zodanig opgezet dat u zelf, maar eigen inzicht of behoefte, informatie kan toevoegen om zo nog meer een opmaat gesneden plan te creëren

Te verrichten werkzaamheden

De door ons te verrichten werkzaamheden voor heet vervaardigen van het calamiteitenplan en de bij bijbehorende deelplannen omvatten:

Verzamelen van alle benodigde informatie documentatie omtrent veiligheid, bedrijfshulpverlening en (gebouw-) veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen
Uitvoeren van een locatieschouwing en het in kaart brengen van de gebouw-situatie zowel op organisatorische, bouwkundig als (installatie)technisch gebied
voeren van in-take gesprekken
Beschikbaar gestelde informatie en documentatie inlezen c.q. verwerken
(in concept) opstellen van het calamiteitenplan en bijbehorende deelplannen
Concepten ter beoordeling voorleggen
Eventuele aanpassingen (na terugkoppeling) verwerken en vervaardigen van het definitieve calamiteitenplan en bijbehorende deelplannen
Toelichten van het plan tijden een eindpresentatie

Doorlooptijd

De geschatte doorlooptijd voor het vervaardigen van het calamiteitenplan en bijbehorende deelplannen bedraagt circa vier tot zes weken. Na acceptatie van ons voorstel zullen wij in overleg met u een exacte tijds- en activiteitenplanning opstellen.