Vervaardigen Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

De basis voor een arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de arbowet. Een goed instument en kennis van arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een goede RI&E.

Waarom een Risico- Inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf of organisatie. De RI&E is de basis van het Arbo-beleid, met als doel:

  • Het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld.
  • Het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico’s te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken.
  • Het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van arbo- en verzuimbeleid en het wettelijke verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. (PAGO).

De rapportage geeft een helder beeld van het huidige Arbo-beleid en de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid gezondheid en welzijn.

Hoe werkt een RI&E?

Door een deskundige van VAKLES wordt uw werkplek beoordeeld en worden aanwezige risico’s opgeschreven. Als alle risico’s zijn onderkend worden deze geanalyseerd. Dit betekent dat wordt vastgesteld wat de ernst van het risico is en op welke termijn het aangepakt zou moeten worden. Dit alles wordt in een rapport vastgesteld waarna de werkgever aan de slag kan met het structureel aanpakken van de risico’s. De ervaring leert dat veel bedrijven het Arbobeleid verder kunnen verbeteren. De Ri&E is een eerste stap in de goede richting. Naast het voldoen aan wettelijke verplichting, zit de winst in terugdringing van ziekte verzuim en voorkomen van ongevallen.

Praktisch en resultaatgericht.

Tijdens de uitvoering van de RI&E door VAKLES kunt u het volgende verwachten:

Een bedrijfsbezoek door een deskundige adviseur:

  • Verschillende interviews met relevante betrokken functionarissen.
  • Rondgang over terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken.
  • Er wordt een praktische rapportage geschreven door de adviseur, inclusief een voorstel voor een Plan van Aanpak, op maat voor uw bedrijf.

De RI&E en het Plan van Aanpak worden volgens de wetttelijke verplichting getoetst en beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundige van VAKLES (Hogere Veiligheidskundige).