BHV taken verantwoordelijkheden

Is BHV verplicht?

Veel kleine en grotere ondernemingen overwegen om de BHV te organiseren. Het opzetten van een BHV organisatie is iets wat tijd en kosten met zich meebrengt. Het is iets dat vaak vooruitgeschoven en uitgesteld wordt. Men denkt vaak: “ach, we hebben het hier ook nog nooit nodig gehad”. Het ontbreken van de BHV wordt inderdaad vaak pas als probleem ervaren als het te laat is. Bovendien loopt men tegen vele vragen aan. Is het voor ons wel verplicht om een BHV organisatie te hebben? Uit hoeveel mensen moet die BHV organisatie dan bestaan? In onderstaand artikel vindt u mogelijk antwoord op die vragen. Mocht u toch nog meer willen weten, dan kan Vakles u mogelijk verder helpen.

Neem voor vragen contact met ons op: 0229-268112


BHV voor vrijwel iedere onderneming verplicht

Veel werkgevers vragen zich af of het organiseren van de BHV voor hun onderneming verplicht is, en zo ja, hoe ze dat dan aan moeten pakken. Zeker voor kleine ondernemingen kan het opzetten van een BHV organisatie een kostenpost met zich meebrengen waar men tegenop ziet. In de Arbowet is in diverse artikelen vastgelegd dat het organiseren van de BHV verplicht is. Hoe dat precies geregeld wordt verschilt sterk per bedrijfstak.

Veel ondernemingen die voornemens zijn de BHV organisatie op poten te gaan zetten, lopen rond met vragen over de wetgeving en de regels waar ze mee te maken gaan krijgen. De belangrijkste reden om de BHV goed te willen organiseren is de veiligheid binnen uw onderneming. U wilt immers graag een arbobeleid voeren dat gericht is op uw veiligheid, die van uw personeel, klanten en andere bezoekers. Daarnaast kan het niet goed geregeld hebben van de BHV binnen uw organisatie tot hoge boetes leiden. Er zijn diverse controlerende instanties zoals Arbodienst, brandweer en de arbeidsinspectie. Ook kan het zijn dat nadat een calamiteit heeft plaatsgevonden de verzekeringsmaatschappij een onderzoek instelt. Het ontbreken van een BHV organisatie kan dan van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding van de geleden schade. Wanneer het ontbreken van de BHV organisatie pas ontdekt wordt door de arbeidsinspectie nadat er iets is gebeurd, dan zijn de boetes nog hoger dan wanneer het ontdekt wordt bij een reguliere controle.

De BHV-verplichting in de arbowet

De regels met betrekking op BHV op de werkvloer worden beschreven in de Arbowet. In de Arbowet kunt u in twee belangrijke artikelen lezen wat de regels zijn wat de BHV betreft binnen een organisatie.

  • In Artikel 3 van deze Arbowet wordt omschreven wat de verplichtingen voor de ondernemer zijn. De werkgever is verplicht om goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en een eventuele (gedeeltelijke) ontruiming. De werkgever mag deze taken zelf uitvoeren.
  • In Arikel 15 van dezelfde Arbowet staat vermeld dat de werkgever zich mag laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Ook wordt hier beschreven wat de taken van de BHV’ers zijn en de verplichting tot opleiden van de BHV’ers binnen het bedrijf.

Lees ook: Kan uw werkgever BHV verplichten en mag u weigeren?


Boek direct een cursus!

   


De RI&E:

BHV voor elk bedrijf

Vaak denkt men dat een eenmanszaak geen BHV hoeft te hebben, maar dat is absoluut niet waar. BHV is voor ieder bedrijf verplicht. Uitsluitend indien het een eenmanszaak betreft waar de eigenaar absoluut alleen werkt (ZZP), dan zou BHV niet verplicht zijn. Het is dan belangrijk dat er in het geheel geen klanten, medewerkers of andere bezoekers over de vloer komen. Wanneer een eenmanszaak toch andere mensen over de vloer krijgt in de vorm van bijvoorbeeld stagiaires, vertegenwoordigers, klanten of vakantiekrachten, dan is het dus wel verplicht om de BHV organisatie geregeld te hebben. Niet voor iedere onderneming worden dezelfde eisen gesteld aan de BHV organisatie. Het spreekt voor zich dat een bankkantoor een andere BHV organisatie heeft dan een bedrijf waar op grote schaal met chemicaliën wordt gewerkt. Je moet simpelweg adequaat en doeltreffend kunnen handelen als er wat gebeurt. Een BHV cursus via internet is in sommige gevallen al voldoende om goed voorbereid te zijn op calamiteiten. De werkgever blijft altijd persoonlijk aansprakelijk wanneer de BHV organisatie achteraf niet doeltreffend blijkt te kunnen handelen. Justitie zou tot strafrechtelijke vervolging over kunnen gaan als na een calamiteit blijkt dat de veiligheid binnen de onderneming niet voldoende op niveau blijkt te zijn door een gebrekkige of ontbrekende BHV organisatie.

Het takenpakket van de bedrijfshulpverlener.

Bij incidenten en calamiteiten biedt de bedrijfshulpverlener hulp. Het kan gaan om een beginnende brand, alarmering of een ongeluk met een klant, werknemer of andere aanwezige personen.

Volgens de Arbowet, Artikel 15 horen de volgende taken bij een BHV’er:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • Het in een noodsituatie alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting. Een juist opgeleide BHV’er kan in alle situaties adequaat reageren. Alarmeren, ontruimen, eerste hulp verlenen, maar ook reanimeren van een persoon horen bij het takenpakket van een BHV’er.

Hoeveel BHV’ers moet u opleiden?

Wanneer u voornemens bent uw BHV organisatie op te gaan zetten, dan zou u kunnen beginnen met het inventariseren van het aantal medewerkers dat zich er voor op wil geven. Iedereen kan BHV’er worden. U kunt uit de geïnteresseerden zelf de personen kiezen die u het meest gemotiveerd en verantwoordelijk acht. BHV’er zijn brengt de nodige verantwoordelijkheid met zich mee. Verder is het van belang dat iemand anders de taken van de BHV’er over kan nemen op het moment dat deze ziek is of vakantie heeft. Zorg ervoor dat u genoeg BHV’ers heeft. Ook als een BHV’er ziek is, op vakantie is of naar een externe klus is, dan moeten er nog steeds genoeg BHV’ers zijn om in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is. De wet schrijft voor dat er altijd voldoende aanwezig BHV’ers moeten zijn op de werkvloer.

De volgende maatgevende factoren bepalen het aantal BHV’ers dat nodig is om functioneel op te kunnen treden.

  • De in het bedrijf aanwezige personen en hun mate van zelfredzaamheid.
  • De algemene en specifieke restrisico’s
  • Beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpdiensten
  • De aard, grootte van het gebouw
  • Externe risico’s.Om inzicht te krijgen in deze factoren dient uw organisatie te beschikken over een RI&E. (Risico Inventarisatie en Evaluatie. Heeft u nog geen RI&E en geen BHV plan? De medewerkers van Vakles helpen u graag bij het opstellen er van.