Verschil EHBO en BHV

Wat is het verschil tussen BHV en EHBO?

Geregeld krijgen we de vraag: wat is het verschil tussen BHV en EHBO?

BHV bestaat voor een groot gedeelte uit dezelfde materie als EHBO, maar bij BHV is er daarnaast ook aandacht voor zaken als het blussen van een beginnende brand, alarmeren, ontruimen en communicatie. Over het algemeen gaat EHBO dieper in op het verlenen van hulp aan een slachtoffer dan BHV.

Wat is EHBO?

EHBO betekent Eerste Hulp Bij Ongelukken. Een EHBO’er is de eerste schakel in de hulpverleningsketen. Wanneer er een incident of calamiteit plaatsvindt, dan kan er sprake zijn van slachtoffers. De slachtoffers kunnen problemen hebben met hun ademhaling of ernstige bloedingen hebben. Het is dan van groot belang om onmiddellijk te starten met de hulpverlening. Bloedingen moeten worden gestelpt en de ademhaling moet veilig gesteld worden bij slachtoffers die buiten bewustzijn verkeren. Bij een circulatiestilstand moet zo snel mogelijk met de reanimatie worden begonnen.

Het verlenen van eerste hulp wordt steeds eenvoudiger. Het Oranje Kruis wil dat zoveel mogelijk mensen eerste hulp kunnen verlenen. Het is de bedoeling dat men de tijd kunnen overbruggen tussen het moment dat er een incident of calamiteit plaatsvindt en de professionele hulpdiensten arriveren of het slachtoffer bij de huisarts arriveert. De EHBO’er zorgt ervoor dat een slachtoffer in zo goed mogelijke conditie aan de zorg van professionele deskundigen wordt overgedragen. Dit doet de EHBO’er door verergering en uitbreiding van stoornissen en letsels te voorkomen en de kans op complicaties te verkleinen. Soms kan de EHBO’ er hierdoor zelfs voorkomen dat iemand overlijdt.

EHBO’er kun je worden door een cursus te volgen bij de plaatselijke EHBO vereniging. Over het
algemeen is de cursus verdeeld over meerdere avonden of dagen. Na het behalen van je basis EHBO
pasje moet je elk jaar meerdere keren naar de herhaalcursus om je kennis op peil te houden. Door te herhalen of juist te verdiepen zorg je ervoor dat je pasje geldig blijft. EHBO is “leken”hulpverlening. Een EHBO’er heeft geen extra bevoegdheden of verplichtingen ten aanzien van iedere andere burger die geen EHBO’er is. Van iedere burger wordt verwacht dat hij/zij hulp verleent naar beste kunnen als dat nodig is.

Lees ook: de 5 basisregels van EHBO


Boek direct een cursus!


Wat zit er in de EHBO-koffer

 • 1 assortiment wondpleister (minimaal 15 strips)
 • 1 driekante doek/driehoeksverband
 • 1 ideaalzwachtel van 5 meter x 8 centimeter
 • 1 rol kleefpleister van 2 centimeter dikte
 • 1 flesje desinfectans
 • 2 wondverzorgingskits
 • 2 paar handschoenen
 • 1 splinterpincet voor het verwijderen van splinters en doornen
 • 4 steriele gaasjes/compressen
 • 1 schematische EHBO-instructie
 • 1 tekenverwijderset
 • 1 verbandschaar
 • 2 wondsnelverbanden van 8 x 10 centimeter

Wat is BHV?

In art 3 van de Arbowet staat: de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

In art. 15 van de Arbowet staat:
1)De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3,
eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn
aangewezen als bedrijfshulpverleners.
2) Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
a.) het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
b.) het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
c.) het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het
bedrijf of de inrichting.
3) De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in
aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen
vervullen.

Een BHV moet dus in staat zijn om bij bijvoorbeeld een ernstige bloeding te stoppen, een brandwond te koelen en steriel af te dekken, een hypo of hyper te herkennen bij diabetici, een gewond oog af te dekken en een verband aan te kunnenleggen bij verwonding of verstuiking. De BHV is in staat de hulpdiensten te alarmeren en die op de juiste wijze van de juiste informatie te voorzien. Wanneer de BHV te maken heeft met iemand die niet bij bewustzijn is, dan zal de BHV het slachtoffer in de stabiele zijligging leggen om op die manier de ademhaling veilig te stellen. Als de ademhaling helemaal ontbreekt, dan zal de BHV de reanimatie starten. De BHV zal altijd de afweging moeten maken: ga ik dit zelf oplossen, moet ik de huisarts inschakelen of moet ik 112 bellen.

De BHV heeft kennis van het verloop van een brand, de brandklassen en de blusmiddelen. De BHV weet dus wanneer een ruimte in geval van brand wel of niet betreden mag worden en hoe de deur van een ruimte waar brand is geopend moet worden. De BHV weet bijvoorbeeld dat niet iedere brand met een slanghaspel of juist met CO2 geblust kan worden en de BHV kent de gevolgen van het gebruik van het verkeerde blusmiddel op een brand. In geval van brand zal de BHV proberen te voorkomen dat deze zich verder kan ontwikkelen of een beginnende brand zelf blussen en zo grote gevolgen beperken.

Dus wat is het verschil?

Er zit dus wel degelijk een groot verschil tussen BHV en EHBO. Wel is het zo dat veel opleiders de BHV vrijstelling geven van het onderdeel EHBO als ze een geldige pas hebben en dus alleen het dagdeel brand hoeven te volgen. EHBO gaat veel dieper in op de hulpverlening aan slachtoffers dan BHV. Een EHBO cursus duurt ook veel langer dan een BHV training. De BHV heeft echter naast kennis over hulpverlening aan slachtoffers ook kennis van brand, blussen en ontruimen. Het pakket van de BHV is dus breder. Dat is voor de werkgever ook belangrijk, want op die manier wordt de juiste invulling gegeven aan de kennis en kunde van BHV om te voldoen aan de wettelijke verplichting.