Kan een werkgever BHV verplichten

Kan uw werkgever BHV verplichten en mag u weigeren?

Zoals u misschien al weet is BHV verplicht voor alle bedrijven met medewerker(s) in dienstmaar kan een werkgever u ook BHV verplichten? Werkgevers zijn wettelijk verplicht om BHV te organiseren, maar de invulling hiervan kan variëren afhankelijk van de aard en grootte van het bedrijf. Het is alvast goed om te weten dat het doorgaans als werknemer niet is toegestaan om te weigeren deel te nemen aan BHV-activiteiten. In dit artikel zullen we dat verder toelichten.


BHV in de arbeidsovereenkomst

Allereerst is het verstandig om uw arbeidsovereenkomst erbij te pakken en te controleren of er iets vermeld wordt over BHV. Staan de taken en verantwoordelijkheden van een BHV’er beschreven in het contract? Dan kunt u ervan uitgaan dat het verplicht is om een BHV-cursus te volgen indien u hierom wordt gevraagd. Een werkgever heeft een algemene zorgplicht waarbij er gezorgd moet worden voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Een werkgever mag zich hierbij laten bijstaan door een of meerdere werknemers die worden aangewezen als bedrijfshulpverleners. Het weigeren van BHV gerelateerde activiteiten zou dan feitelijk kunnen worden gezien als werkweigering. Het is voor een werknemer dan ook erg lastig om hier onderuit te komen.

BHV niet in de arbeidsovereenkomst

Wordt er in uw arbeidsovereenkomst niets gerept over bedrijfshulpverlening? Juich dan niet te vroeg, want óók dan kan een werkgever u verplichten om een BHV-cursus te volgen. Laten we hiervoor de wet erbij pakken:

“De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.”

Bron: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&hoofdstuk=3&artikel=15&z=2018-01-01&g=2018-01-01.

Staat er niets over BHV in uw arbeidscontract en weet u niet zeker of u verplicht kan worden tot BHV? Neem dan contact op met uw werkgever.

BHV in vacatureteksten

In vacatureteksten valt vaak te lezen dat het voor kandidaten verplicht is om BHV-gecertificeerd te zijn óf bereid te zijn om uw BHV-diploma te behalen. Dit heeft doorgaans te maken met de aard van de functie. Gaat u bijvoorbeeld werken als zweminstructeur? Dan kan een werkgever van u verlangen dat u adequaat kan handelen bij noodgevallen. U kunt er dan ook vanuit gaan dat u niet wordt aangenomen indien u BHV weigert zonder goede reden.


Boek direct een cursus!


Mag u BHV weigeren?

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen kunt u niet zomaar BHV weigeren. Echter is het goed om te weten dat een werkgever niets heeft aan ongemotiveerde BHV-personeelsleden. Een werkgever zal dan ook in de meeste gevallen de voorkeur geven aan werknemers die zich vrijwillig opgeven voor een BHV-cursus, maar dat betekent niet dat u niet aangewezen kan worden. Bij het weigeren van BHV zullen in ieder geval de volgende punten overwogen en beoordeeld moeten worden door u en uw werkgever:

  • Wordt de BHV-cursus tijdens of buiten werktijd gepland?
  • Is er sprake van een beloning of toeslag voor BHV’ers?
  • Zijn de taken en verantwoordelijkheden van BHV’er duidelijk vastgelegd?
  • Zijn de benodigde BHV-middelen adequaat beschikbaar?
  • Is een medewerker (fysiek) capabel om opgeleid te worden tot BHV’er?
  • Hebben emotionele aspecten, fobieën of andere persoonlijke redenen invloed op de bereidheid om BHV-taken op zich te nemen?

Kortom

We kunnen concluderen dat het niet zomaar mogelijk is om BHV te weigeren, of dit nu wel of niet in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen. Sterker nog, in de meeste gevallen kunt u niet zomaar een BHV-opleiding weigeren indien dat van u gevraagd wordt. Controleer bij uw werkgever of u aangewezen kan worden tot BHV’er en zo ja, onder welke voorwaarden u hier onderuit kunt komen.