Algemene voorwaarden: Opleidingen

Opleiding
Art. 1.

 1. De cursist kan zich via het contact formulier op de website of telefonisch aanmelden voor deelname aan een opleiding.
 2. De cursusprijs kan voorafgaand aan de cursus per bank worden voldaan of uiterlijk contant en dan wel gepast voor aanvang van de cursus plaatsvinden.
 3. De prijs voor de opleiding is inclusief kosten voor opleidingsmateriaal, eventueel gebruik van hulpmiddelen en lesruimte, koffie, thee en eventueel verstrekte lunch/diner.
 4. Certificaten en pasjes worden pas opgestuurd of afgegeven nadat de factuur betaald is.

Annulering
Art. 2.

 1. De wederpartij heeft te allen tijde het recht de opleiding te annuleren. Dat kan schriftelijk, per mail of telefonisch.
 2. Het annuleren van de cursus kan gratis tot twee weken voor de opleiding. Indien de termijn van de annulering korter dan twee weken voor aanvang van de cursus geschiedt, dan zijn daar kosten aan verbonden volgens onderstaand schema:
  Indien de annulering plaats vindt veertien tot drie dagen voor de cursusdag, 50% van de totale cursusprijs.
  Indien de annulering drie dagen of korter plaats vindt voor aanvang van de cursus, dan wordt de cursus voor 100% in rekening gebracht.
 3. Er mag ten allentijden een andere cursist een cursusplaats overnemen, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.
 4. In geval van een incompany training gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Indien de annulering een week tot twee dagen voor aanvang van de eerste cursusdag plaats vindt, dan is 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Indien de annulering twee dagen of korter voor de cursus plaats vindt, dan is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Indien verplaatsen van de cursusdatum gewenst is, dan kunnen de voorwaarden besproken worden.
 5. Wij zijn gerechtigd de opleiding te annuleren, verplaatsen en/of te onderbreken in geval van onvoorziene omstandigheden in de breedste zin van het woord. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld ziekte van de docent of te weinig aanmeldingen.
 6. Bij incompany opleidingen worden de parkeertarieven volledig in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
Art. 3.

 1. Het zou kunnen gebeuren dat een cursist en/of wederpartij schade ondervindt door het annuleren van (een deel van) een opleiding. Wij aanvaarden daar dan geen aansprakelijkheid voor.
 2. Uitsluitend de directe schade tot maximaal de hoogte van de vergoeding van de opleiding wordt vergoed indien er schade ontstaat door toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
 3. Voor de juistheid en volledigheid van het cursusmateriaal kunnen wij, ondanks dat wij dit materiaal zorgvuldig samenstellen, niet instaan. In geval van enige beslissing, handeling of nalaten gebaseerd op het cursusmateriaal tot enige schade zou leiden, dan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Dit is ook het geval bij schade die ontstaan is door informatie die op andere wijze is verstrekt in het kader van de betreffende opleiding.
 4. In geval van een incompany cursus is de cursist op gelijke wijze aan deze algemene voorwaarden gebonden als de opdrachtgever. De opdrachtgever garandeert dat deze de cursist informeert over de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Uitsluitend dan kan worden deelgenomen aan de cursus. Mochten wij schade lijden en/of kosten maken doordat de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, dan is zij jegens Vakles aansprakelijk hiervoor.

 

Vakles – Dubloen 150 – 1628 RZ Hoorn – KvK nr. 37118395